Strona główna    O nas    Łowisko Topiołki       Plany Koła    Aktualności    Wędkarz Roku  
      
Strona główna   
    O nas     Łowisko Topiołki       Plany Koła    Aktualności    Wędkarz Roku   
      REGULAMIN WĘDKOWANIA NA WYDZIELONYCH ZBIORNIKACH WODNYCH 
  ( W TYM ZBIORNIKU TOPIOŁKI W ĆMIELOWIE) 
[WYCIĄG Z  REGULAMINU WĘDKOWANIA NA WYDZIELONYCH  ZBIORNIKACH WODNYCH OKRĘGU PZW W TARNOBRZEGU ] 
OBOWIĄZUJE OD DNIA 1 STYCZNIA 2017ROKU      
    
 
    

  I. Zbiorcze zasady obowiązujące na wydzielonych zbiornikach wodnych.  
1. Kierując się dobrem zagospodarowania i ochrony wód Związku, został opracowany niniejszy Regulamin określający zasady 
wędkowania na wydzielonych zbiornikach wodnych (staw, zalew ...) udostępnionych do wędkowania w Okręgu Tarnobrzeg, który 
stanowi jednolity zbiór przepisów regulujących zasady wędkowania na tych wodach. 
2. Regulamin został opracowany na podstawie Statutu PZW par.46 pkt 10 i 15  obowiązującego od 2007 roku oraz aktualnie 
obowiązującego Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb rozdział VI pkt 11 . 
3. Regulamin ten zawiera dodatkowe informacje dotyczące zasad i sposobu wędkowania na zbiornikach wodnych wymienionych w 
ostatniej części niniejszego Regulaminu. 
4. Uprawnionymi do wędkowania, są osoby posiadające kartę wędkarską, aktualną składkę członkowską, wybraną składkę na ochronę i 
zagospodarowanie wód Okręgu PZW Tarnobrzeg oraz zezwolenie na amatorski połów ryb, wydane przez uprawnionego do rybactwa 
tzn. Okręg PZW Tarnobrzeg wraz z rejestrem połowów oraz regulaminem łowisk wydzielonych Okregu. 
5. Wędkarz wykupując ww. składki, akceptuje Regulamin oraz wynikające z niego prawa i obowiązki. 
6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. 
7. Zarząd Okręgu w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie o czym 
powiadomi wędkarzy stosownymi ogłoszeniami. 
II. Dla niżej wymienionych gatunków ryb wprowadza się na wszystkich zbiornikach wydzielonych następujące wymiary 
ochronne: 

- amur do 60 cm i powyżej 80 cm; 
- jesiotr do 80 cm;
- karp, leszcz do 35 cm i powyżej 50 cm, 
- jaź, pstrąg tęczowy, karaś złocisty do 30 cm, 
- lin do 40 cm ; 
- szczupak, sandacz do 60 cm;
- okoń do 18 cm i powyżej 35 cm, 
- płoć powyżej 25 cm. 
Pozostałe wymiary gatunków ryb, zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb. 
III. Limity dobowe obowiązujące na zbiornikach wydzielonych. 

1. Karp, pstrąg tęczowy, węgorz   2 sztuki łącznie. 
2. Szczupak, jesiotr, amur, sandacz, sum - 1 szt. 
3. Jaź, lin, karaś złocisty, okoń, leszcz  5 szt. łącznie (nie więcej jak 2 szt. z danego gatunku).
4. Leszcz - 5 szt. dotyczy tylko Zalewu Wilcza Wola gdzie obowiązuje zwiekszony limit dobowy.
5. Łączna ilość złowionych i przeznaczonych do zabrania z łowiska ryb z w punkcie od 1 do 3  nie może przekroczyć 6 szt. w ciągu doby
  na wszystkich razem ujętych w tabeli VI zbiornikach wydzielonych
6. Limit wagowy ryb nie wymienionych wyżej nie może przekroczyć łącznie 3 kg w ciągu doby. Dotyczy wszystkich zbiorników 
wydzielonych. 
7. Złowienie limitu dobowego ryb wymienionych w którymkolwiek z punktów 1, 2 lub 3, na zbiornikach wydzielonych powoduje 
zakończenie wędkowania w tym dniu na wszystkich zbiornikach wydzielonych Okręgu PZW Tarnobrzeg. 
Przypominamy, że od 1 stycznia 2014 roku wprowadza się następujące limity miesięczne: 
- karp, amur - 10 sztuk łącznie, 
- szczupak, sandacz - 5 sztuk łącznie, 
IV. Pozostałe zasady obowiązujące na zbiornikach wydzielonych. 
1. Ryby przetrzymywane w siatce są uważane za ryby przeznaczone do zabrania.. 
2. Zabrania się połowu ryb ze środków pływających - nie dot. zalewu Wilcza Wola. 
3. Zakazuje się jakiegokolwiek znakowania łowiska oraz wynoszenia i wywożenia zanęt i przynęt (nie dotyczy zawodów wędkarskich) 
4. Podczas łowienia ryb spod lodu obowiązuje zakaz używania osęki do podbierania ryb oraz zabierania złowionego karpia, szczupaka, 
sandacza i amura. 
5. Obowiązuje zasada parkowania samochodów i innych pojazdów w miejscach do tego wyznaczonych, a w związku z tym zakaz wjazdu
 samochodami na teren zbiornika  z wyjątkiem organizacji zawodów po uzyskaniu zgody uprawnionego do rybactwa. 
6. Nie przestrzeganie zasad niniejszego Regulaminu skutkuje wstrzymaniem prawa do wędkowania na wydzielonych 
zbiornikach wodnych. 

7. Decyzję o wstrzymaniu podejmuje właściwy opiekun danego łowiska potwierdzając cofnięcie uprawnień wpisem do legitymacji 
członkowskiej wędkarza lub zezwolenia na amatorski połów ryb wędką i przekazuje protokół z kontroli do Zarządu Okręgu. 
8. Raz wniesione składki na ochronę i zagospodarowanie wód nie podlegają zwrotowi. 
9. Wędkarz łowiący na łowisku jest zobowiązany stosować się do zaleceń gospodarza łowiska, ustalonych odpowiednio wcześniej z 
Okręgiem PZW Tarnobrzeg. 
10. Za zgodą wędkarza dopuszcza się możliwość kontroli torby wędkarskiej, pokrowców i innych pojemników wędkarskich. 
11. Dozwolone jest brodzenie jedynie w linii brzegowej oraz do linii występowania roślinności wysokiej uniemożliwiającej 
spinningowanie. 
12. Obowiązuje długość siatki do przetrzymywania ryb przeznaczonych do zabrania co najmniej 2,5m.
13. W okresie od 15 października do 31 grudnia po zarybieniu zbiornika rybą drapieżną właściwy Zarząd Koła (opiekun łowiska) 
wprowadza zakaz połowu ryb na żywą i martwą rybę oraz jej części.
14. W okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia obowiązuje zakaz połowu ryb metodą spiningową, na martwą i żywą rybę oraz jej części. 
15. Zabrania się nęcenia łowiska w okresie gdy zbiornik jest wyłączony z wędkowania. 
16. Zabrania się stosowania echosond w okresie zimowym.  
17. Obieranie i patroszenie ryb na łowisku jest zabronione. 
18. Obowiązuje zakaz palenia ognisk na terenie łowiska. 
19. Na zbiornikach na których zabronione jest wędkowanie w porze nocnej (pora nocna obowiązująca zgodnie z tym regulaminem to pora 
godzinę przed wschodem i godzinę po zachodzie Słońca ) wprowadza się zakaz rozkładania sprzętu służącego do połowu ryb w obrębie 
stanowiska wędkarskiego, obwałowania oraz strefy przylegającej do łowiska. 
Uwaga:Na wszystkich wodach Okręgu PZW Tarnobrzeg obowiązuje zakaz łowienia metodą trollingową. 
V. Uwagi końcowe. 

1. Decyzję o wprowadzeniu 7 - 14 dniowego okresu ochronnego, po dorybieniu danego zbiornika podejmuje Zarząd Koła odpowiedzialny 
za dany zbiornik. 
2. W uzasadnionych przypadkach inny okres ochronny może być ustanowiony za pisemną zgodą Prezydium Zarządu Okręgu.
Decyzję taką może podjąć również  Prezes i Wiceprezesi d/s ochrony wód i d/s zagospodarowania wód Zarządu Okręgu, a o swojej 
decyzji informują Prezydium Zarządu Okręgu na najbliższym posiedzeniu. 
2. W kwestiach nie ujętych niniejszym Regulaminem, zastosowanie ma aktualnie obowiązujący Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb. 
3. Za nieszczęśliwe wypadki, zdarzenia losowe zaistniałe na terenie danego łowiska, Gospodarz łowiska i Okręg PZW Tarnobrzeg nie 
ponosi odpowiedzialności. 
VI. Wykaz wód, na których obowiązuje niniejszy Regulamin. 
( ) 
8. Zalew  Topiołki" w Ćmielowie*  
( ) 
* zbiorniki udostępnione tylko dla członków PZW Okręg Tarnobrzeg. 
 
VII. Dodatkowe obostrzenia obowiązujące na niżej wymienionych akwenach. 
 
 ( ) 
Łowisko  Topiołki" w Ćmielowie 
 
1. Zabrania się wędkowania w odległości mniejszej niż 10 m od urządzeń przepustowych oraz w tworzonych doraźnie oznakowanych 
strefach. 
2. Ogranicza się ilość zanęty wrzucanej do wody do 3 litrów na dobę. 
3. Zabrania się wędkowania w porze nocnej za wyjątkiem rozgrywania zawodów wędkarskich. 
 ( ) 
Niniejszy Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Nr 6 Zarządu Okręgu PZW w Tarnobrzegu w dniu 18 listopada 2013 roku. 
  
                                                                                                                                                                                                            Za Zarząd 
                                                                                                                                                                                          Prezes Antoni Brudz 
 UWAGA: 
Przypominamy, że zgodnie z Art. 23 pkt 4 lit.  c" ustawy o rybactwie śródlądowym strażnik Państwowej Straży Rybackiej ma prawo 
zatrzymania za pokwitowaniem dokumentów uprawniających do połowu ryb, z tym, że dokumenty te wraz z wnioskiem o ukaranie 
przekazuje w terminie 7 dni właściwemu sądowi powszechnemu. 
Zgodnie z art. 25 pkt 1 Ustawy o Rybactwie Śródlądowym strażnikowi Społecznej Straży Rybackiej przysługują uprawnienia, o których 
mowa w art. 23 pkt 1-3 i 4 lit.b, tj.
1) kontroli dokumentów uprawniających do połowu ryb u osób dokonujących połowu oraz dokumentów stwierdzających pochodzenie 
ryb u osób przetwarzających lub wprowadzających ryby do obrotu,
2) kontroli ilości, masy i gatunków odłowionych ryb, przetwarzanych lub wprowadzanych do obrotu,
3) zabezpieczenia porzucinych ryb i przedmiotów służących do ich połowu w przypadku niemożnościustalenia ich posiadacza.

Uwaga: niniejszy wyciąg zawiera tylko część przepisów  zawartych w  Regulaminie wędkowania na wydzielonych zbiornikach wodnych 
PZW Okręg Tarnobrzeg, dotyczących bezpośrednio lub pośrednio Zbiornika Topiołki. Pełny regulamin dostępny jest w siedzibie Okręgu 
i Koła Nr 11, wydawany jest także przy opłacie składki.